Vedtægter

for Silkeborg Møntsamlerforening

§ 1 Navn og hjemsted

 • stk. 1 Foreningens navn er Silkeborg Møntsamlerforening.
 • stk. 2 Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.


§ 2 Foreningens formål

 • Foreningens formål er at fremme kendskabet til Numismatik, og støtte medlemmerne med deres samlinger.


§ 3 Medlemskreds

 • stk. 1 som medlemmer kan optages alle interesserede.
 • stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, eller via formular på hjemmesiden.
 • stk. 3 Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, eller restance.
 • stk. 4 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, kontingentet opkræves i september.
 • stk. 5 Ethvert medlem, som udviser utilbørlig optræden, kan efter vedtagelse af bestyrelsen, ekskluderes af foreningen, og efterfølgende godkendes på generalforsamling.
 • stk. 6 Bestyrelsen kan afvise personer som søger optagelse som medlem, hvis de er bekendt med at vedkommende har udvist utilbørlig optræden i andre foreninger.


§ 4 Anvisningssalg

 • Stk. 1 Bestyrelsen kan modtage materiale af numismatisk interesse til anvisningssalg. Afgift til foreningen er 5% for både køber og sælger.
 • Stk. 2 medlemmerne har ret til at deltage i såvel køb som salg af numismatiske effekter.                                                                Købte effekter betales kontant
 • Stk. 3 Bytte og salg medlemmerne indbyrdes må finde sted, men først efter anvisningssalg.


§ 5 Generalforsamling

 • Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af september måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller E-mail.
 • Stk. 3 Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle gyldige medlemmer.
 • Stk. 4 Bestyrelsen som vælges af generalforsamlingen, konstituerer sig selv, og består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og møntmester. Endvidere skal generalforsamlingen vælge 1 revisor og yderligere en suppleant til såvel bestyrelse som til
 • revision. Efter første år afgår 2 medlemmer og året efter afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 • Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
  • 1. valg af dirigent
  • 2. formandens beretning
  • 3. regnskabsaflæggelse
  • 4. behandling af indkomne forslag
  • 5. valg til bestyrelse, revisor og suppleanter
  • 6. eventuelt
 • Stk. 4 forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 7 Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges hhv, 3 og 2 medlemmer.
 • Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3 senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 4 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
 • Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.


§ 8 Økonomi, regnskab og revision

 • Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1-8 til 31-7
 • Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingens valgte revisorer.


§ 9 Tegning og hæftelse

 • Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bankkonto.


§10 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, devedtages på.


§11 Opløsning

 • Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.